ترجمه اساسنامه و مدارک شرکتی  شرکت نامه اظهارنامه شرکت های سهامی عام و خاص مسئولیت محدود و ….

تو دارالترجمه ستارخان ما در ایران اساسنامه نداریم که ما ترجمه نکرده باشیم .

و نمونه همه مدارک شرکتی و اساسنامه ها رو به زبان های روسی عربی انگلیسی اسپانیایی ایتالیایی فرانسه و چینی داریم.